Обим акредитације

У свом раду примењујемо систем управљања квалитетом у складу са стандардима серије СРПС ИСО 9000, као и опште захтеве за компетентност лабораторија за испитивања и лабораторија за еталонирање СРПС ИСО ИЕЦ 17025:2006, а стално унапређивање процеса и система рада је трајни циљ и обавеза свих запослених. Руководство Лабораторије обезбеђује услове за функционисање Лабораторије и њен развој у складу са достигнућима из области испитивања којима се Лабораторија бави.

Квалитет процеса и резултата испитивања остварујемо:

Решење о утврђивању обима акредитације

ATS ISO