Резултати мониторинга површинских вода у сезони купања

Бактериолошки преглед воде купалишта

11.9.2017. | 8:49 | Извор: Завод за јавно здравље Зрењанин

Датум узорковања Тиса - код талпе Тиса - узводно од талпе Пескара - лева страна Пескара - десна страна
ЈУЛ
08.08.2017.        
10.08.2017.        
15.08.2017.        
17.08.2017.        
22.08.2017.        
24.08.2017.        
29.08.2017.        
31.08.2017.        

Легенда: бактериолошки квалитет

  Одличан
  Добар
  Умерен
  Слаб
  Лош

Резултати бактериолошког исптивања површинских вода купалишта оцењени су према граничним вредностима које су дате Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту (Сл.гласник РС бр.50/12). Опис класе II одговара добром еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде.
Опис класе III одговара умереном еколошком статусу према класификацији датој у правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске воде. Површинске воде које припадају овој класи могу се користити за купање и рекреацију.
Прегледом нису обухваћене анализе на алге, цијанобактерије и биолошке параметре који служе за оцену еколошког статуса.