Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

Zdravlje za sve

Svetski dan bubrega 2021. godine

ZDRAVLjE BUBREGA SVIMA I SVUDA – KVALITETAN ŽIVOT JE MOGUĆ

admin

Vreme čitanja 4 minuta

Svetski dan bubrega obeležava se na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju i Internacionalnog udruženja Fondacije za bubreg u više od 100 zemalјa širom sveta. Od 2006. godine obeležava se svakog drugog četvrtka u martu mesecu.

Slogan ovogodišnje kampanje: „ZDRAVLjE BUBREGA SVIMA I SVUDA – KVALITETAN ŽIVOT JE MOGUĆ” ima za cilј da se poveća svest o značaju osnaživanja pacijenata i njihovom aktivnom uklјučivanju u proces lečenja, sa krajnjim cilјem pobolјšanja kvaliteta života. Iako je važno postojanje efikasnih mera za sprečavanje nastanka i dalјeg napredovanja bolesti bubrega, podjednako je bitna podrška društvene zajednice kako pacijentima sa bolestima bubrega (uklјučujući one koji zavise od dijalize i transplantacije) tako i njihovim negovatelјima, posebno tokom pandemije COVID-19 i drugih izazovnih perioda.

Bolesti bubrega čine veliku grupu obolјenja različitog uzroka, toka, kliničke slike i prognoze. Ova obolјenja najčešće su izazvana infekcijama, metaboličkim poremećajima, toksinima i drugim uzrocima, a manifestuju se kao upale bubrega (glomerulonefritis, pijelonefritis, nefrotski sindrom) i akutna, odnosno hronična smanjena funkcija bubrega (bubrežna insuficijencija).

Hronična bubrežna insuficijencija nekoliko puta povećava rizik za nastanak bolesti srca i krvnih sudova, šećerne bolesti, povišenog pritiska, završnog stadijuma bubrežne bolesti (uremije) i prerane smrti (pre 65. godine života). Hronična bolest bubrega je ozbilјno obolјenje koje zbog značajnih troškova lečenja, lošijeg kvaliteta života, skraćenog radnog i životnog veka obolelih predstavlјa značajan javnozdravstveni problem. Hronične bolesti bubrega čine skoro trećinu bolnički lečenih osoba i čak 84% smrtnih ishoda od svih bolesti bubrega.

U našoj zemlјi, svom izabranom lekaru u svim službama domova zdravlјa zbog obolјenja bubrega (N00-N19 prema MKB 10) se obratilo 40.329 osoba tokom 2019. godine, a umrle su 2173 osobe sa ovom dijagnozom što predstavlјa učešće od 2,1% u ukupnom mortalitetu. Bolnički se lečilo 11.860 osoba zbog obolјenja bubrega u 2019. godini, od kojih je 6385 osoba bilo hospitalizovano zbog hronične bubrežne insuficijencije. Broj umrlih osoba hospitalizovanih zbog bolesti bubrega iznosio je 961 u 2019. godini, od kojih je 689 osoba umrlo sa dijagnozom hronične bubrežne insuficijencije.

Osobe kod kojih su dijagnostifikovane bolesti bubrega, posebno u poodmakloj fazi, suočavaju se sa svakodnevnim izazovima: smanjenjom sposobnošću da učestvuju u svakodnevnim aktivnostima poput odlaska na posao, putovanja i druženja, a istovremeno suočavaju se i sa brojnim sporednim efektima ove bolesti, poput umora, bola, depresije, kognitivnih oštećenja, problema sa varenjem i spavanjem.

Trenutni pristup u lečenju pacijenata sa bubrežnim bolestima je usmeren na produženje njihovog života. Ovaj pristup koji stavlјa u fokus bolest, može biti neadekvatan jer ne uvažava prava i potrebe pacijenta. Ljudi koji žive sa bolestima bubrega žele, pre svega, da održe privid normalnosti u svakodnevnom funkcionisanju i osećaj kontrole nad svojim zdravlјem i blagostanjem. Takođe, nedostaje značajno uklјučivanje pacijenta u lečenje njihove bolesti, što dovodi do toga da pacijenti često doživlјavaju lečenje kao nešto što im je nametnuto i što je van njihove kontrole. Da bi pacijenti bili zadovolјniji i angažovaniji u pogledu svog lečenja, oni moraju da budu motivisani da postanu aktivni učesnici u sopstvenom lečenju.

Klјučne poruke Svetskog dana bubrega odnose se na sledeće:

  • Osnaživanje pacijenata sa hroničnim bolestima bubrega i članova njihovih porodica, koji su najčešće i njihovi negovatelјi, kako bi se ostvarili želјeni zdravstveni ishodi i postigli postavlјeni životni cilјevi koji su za njih značajni i važni. Neophodno je da pacijenti razumeju svoju ulogu u procesu lečenja, poseduju neophodno znanje kako bi mogli da učestvuju sa lekarima u zajedničkom donošenju odluka, kao i da razviju veštine za efikasno upravlјanje svojom hroničnom bolešću.
  • Zalaganje za ojačano partnerstvo sa pacijentima pri kreiranju, primeni i evaluaciji programa upravlјanja hroničnim bubrežnim bolestima, što zahteva kvalitetnu i efikasnu komunikaciju.
  • Zalaganje za pristup koji obuhvata strategije za: pružanje podrške pacijentima u cilјu povećanja njihove adaptacije na epizode pogoršanja bolesti, održavanje socijalnih kontakata, podizanje svesti i unapređenje znanja pacijenta, olakšavanje pristupa podršci i uspostavlјanje poverenja i kontrole u upravlјanju hroničnom bubrežnom bolesti.
  • Zalaganje za pristup usmeren na uvažavanje prava i potreba pacijenta u sprovođenju istraživanja, lečenja i kreiranja zakonske regulative.
  • Osnaživanje pacijenta, partnerstvo i efikasna komunikacija, zajedno sa promenom paradigme ka pristupu zasnovanom na osnaživanju pacijenta i njegove okoline, mogu uliti poverenje i nadu pacijentima da mogu kvalitetno živeti sa hroničnim bolestima bubrega. Zalaganje za efikasniji, multidisciplinarni, integrisaniji i holistički pristup upravlјanja simptomima kao što su kontrola bola, problemi sa spavanjem, anksioznost, depresija, stres, otežana pokretlјivost, slabost i dr, sa cilјem ublažavanja ovih simptoma i pobolјšanja kvaliteta života kako pacijenata tako i njihovih negovatelјa.

Izvori:

  • http://www.worldkidneyday.org

  • Institut za javno zdravlјe Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”. Zdravstveno-statistički godišnjak Republike Srbije 2019. Jovanović V (urednik). Beograd: Elit medika; 2020.

Zavod

Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu
Centar za mikrobiologiju
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

SAVETOVALIŠTA

Savetovalište za odvikavanje od pušenja
Savetovalište za pravilnu ishranu
Savetovalište za DPST

DOKUMENTI

Analize
Finansijski izveštaji
Politika kvaliteta
Obim akreditacija
ATS sertifikat
Opšti akti
Oglasi

Kategorije

O nama

Dosta toga je protutnjalo banatskom ravnicom, od prvog doktora medicine, prvog gradskog fizika, koji se bavio preventivnom zdravstvenom zaštitom, odnosno koji se bavio narodnim, javnim zdravljem, do visokoprofesionalne preventivne ustanove, Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin.

RADNO VREME

Ponedeljak - Petak 7.00 - 19.00
Subota - Nedelja Zatvoreno