Центар за хигијену и хуману екологију

Центар за хигијену и хуману екологију се састоји из два одељења, а то су:

ОДЕЉЕЊЕ ХИГИЈЕНЕ

У одељењу Хигијене врши се планирање и организовање узорковања.

Након узорковања врши се пријем различитих врста узорака (вода за пиће,  површинских и отпадних вода, вода из објеката за рекреацију), намирница, предмета опште употребе, брисева као показатеља санитарно-хигијенског стања, као и узорака ваздуха у оквиру праћења квалитета ваздуха.

Узорковање се врши:

Последња етапа је издавање резултата са стручним мишљењем-тумачењем лекара специјалисте у погледу хигијенске, односно здравствене исправности.

ОДЕЉЕЊЕ ХЕМИЈСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

У одељењу Хемијске лабораторије врши се анализа различитих врста узорака-пијаћих, површинских вода, вода из објеката за рекреацију и отпадних вода), намирница, предмета опште употребе, као и узорака ваздуха у оквиру праћења квалитета ваздуха.

Након лабораторијског рада следи издавање резултата физичко-хемијских испитивања са стручним мишљењем.

Лабораторија поседује сертификат SRPS ISO 9001:2008, као и акредитацију у складу са системом SRPS ISO 17025:2006.